واحد مشاوره و ترمیم مالیاتی

اگر در رونده پرونده مالیاتی خود دچار مشکل و یا مشمول پرداخت جریمه سنگین مالیاتی شده اید واحد مشاوره و ترمیم مالیاتی کمک رسان شما در جهت بهبود شرایط فوق خواهد بود.

  • مشاوره مالیاتی
  • اعتراض و کاهش مالیات در چارچوب قانونی
  • کنترل پرونده مالیاتی و عیب یابی آن
  • ترمیم و پیاده سازی فرایند مبارزه با پولشویی

حسابدار واقعی شو!